Dortmund

Einwohnerzahl: 586 852
Dortmund - Das Dortmunder U