Dortmund

Einwohnerzahl: 588 250
Dortmund - Das Dortmunder U