Dortmund

Einwohnerzahl: 593 317
Dortmund - Das Dortmunder U